Általános Szerződési Feltételek 

80.png
68.png
19.png

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön, mint Vásárló/Felhasználó személyes adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, ezért fontosnak tartjuk az adatkezelési folyamat rövid ismertetését. Kiemelnénk, hogy személyes adatai kezelése során mindenben betartjuk a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásait. Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. A honlap használatának megkezdésével a Vásárlók/Felhasználók elfogadják a jelen „Adatvédelmi tájékoztatóban” foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a honlapon történő regisztráció előtt figyelmesen olvassa végig jelen tájékoztatót.

 

1. Az adatkezelő

A Vásárló/Felhasználó megrendelésével kapcsolatban megadott személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató önálló adatkezelőként jár el (továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató).

Adatkezelő/Szolgáltató adatai, elérhetőségei:

 • Cégnév: MagNet Közösségi Ház Kft.

 • Székhely és levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 98. fszt. 2.

 • E-mail: magnethaz@magnethaz.hu

 • Adószám: 13219349-2-42. 

 • Cégjegyzékszám: 01-09-724245

 • Cégjegyzéket vezető törvényszék cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: GDPR)

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a hozzáférésre jogosultak köre

Az Adatkezelő/Szolgáltató a zöldség, gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek online értékesítési tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásait igénybe vevő Vásárlóról/Felhasználóról a megrendeléseik teljesítése és a megrendelések feltételeinek későbbi bizonyítása céljából adatnyilvántartást vezet. Az Adatkezelő/Szolgáltató az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban is kezeli a regisztrált Vásárló/Felhasználó személyes adatait.

 

3.1. A személyes adatokat a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

• zöldség, gyümölcs, illetve egyéb élelmiszerek online értékesítési tevékenységével  kapcsolatos szerződések létrehozása és teljesítése  (kiszállítás)
• a szerződések teljesítésével kapcsolatos kötelezettségeink (pl. számlázás) teljesítése
• hírlevelek küldése.

Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag Vásárló/Felhasználónak azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Vásárló/Felhasználó rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, és minden törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

3.2. A szerződések teljesítéséhez kötődően kezelt adatok köre, és azok célja:

Kezelt adatok köre(Adatkezelés célja)

 • családi- és utónév (szerződés teljesítése (ügyfél beazonosítása)),

 • e-mail cím (szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (közvetlen értesítés, kapcsolattartás miatt)),

 • telefonszám (szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (közvetlen értesítés, kapcsolattartás miatt)),

 • kiszállítási cím, számlázási cím (szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (közvetlen értesítés, kapcsolattartás miatt)),

 • számla adatai (a számlázási név és cím, a számla összege és egyéb adatai (a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége).

 

Az adatkezelések jogalapja egyrészt a Vásárló/Felhasználóval kötött szerződés  teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve az e-mail, mobiltelefon szám, kiszállítási cím vonatkozásában ezenfelül az Adatkezelő/Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatti közvetlen értesítés (GDPR 6. cikk (1) c) pont) szükségessége. A számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

 

A Vásárló/Felhasználó elérhetőségének ismerete azért is szükséges és fontos a számunkra, mivel a GDPR előírásai alapján az Adatkezelő/Szolgáltató köteles értesíteni Vásárló/Felhasználót egy esetleges súlyos adatvédelmi incidens bekövetkezésekor jogainak és érdekeinek megvédése érdekében. Az Adatkezelő/Szolgáltatónak ilyenkor a Vásárló/Felhasználó tájékoztatásáról - az észszerűség keretei között - a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), vagy más érintett hatóságokkal (például rendőrség) és betartva az általuk adott (adatvédelmi) útmutatásokat (GDPR preambulum (86) bekezdés).

 

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció vagy a megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

 

Adatkezelő/Szolgáltató csak addig kezeli és tárolja a Vásárló/Felhasználó személyes adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig azt jogszabály előírja az Adatkezelő/Szolgáltató számára.

 

A Vásárló/Felhasználóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év. Ez alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok adatai (számlázási név és cím, a számla összege és egyéb adatai), mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő/Szolgáltatónak 8 évig meg kell őriznie a számviteli bizonylatok adatait.

 

Hozzáférésre jogosultak

 

A Vásárló/Felhasználó személyes adatait kizárólag az Adatkezelő/Szolgáltató munkatársai kezelhetik, ismerhetik meg. Személyes adatait az Adatkezelő/Szolgáltató harmadik félnek nem adja át, kivéve a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozóként közreműködő Wix.com LTD-nek (székhely: 40 Namal Tel Aviv, 6350671, Israel, Cg. VAT ID : EU442008451), amely cég a weboldalunk működtetéséről, hírleveleink kiküldéséről gondoskodik. Végezetül, adott esetben továbbítanunk kell a személyes adatait bíróságok, nyomozó hatóságok részére, ha ez számunkra jogilag kötelező (vonatkozó törvények (Rtv., Nbtv.) ilyen rendelkezései, vagy bíróság végzése alapján).

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató garantálja, hogy az adatfeldolgozó a birtokába került adatokat mind fizikailag, mind elektronikusan, mind technikailag megfelelően és ésszerűen biztosítható biztonsági intézkedésekkel védi (zárható helyiségek, tűzfal, védett szerverek, felhasználók részére jelszavas belépés). Az adatfeldolgozás ténye azonban nem változtat az adatkezelő személyén, amely továbbra is az Adatkezelő/Szolgáltató MagNet Közösségi Ház Kft. marad.

 

3.3.  Honlapunk használatával, illetve a hírleveleink küldésével kapcsolatos adatkezelés

I.) Az Adatkezelő/Szolgáltató honlapjának használata során bizonyos információk (így például IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve az Adatkezelő/Szolgáltató szervere között. Az Adatkezelő/Szolgáltató szerverének üzemeltetését a Wix.com LTD-nek (székhely: 40 Namal Tel Aviv, 6350671, Israel, Cg. VAT ID : EU442008451), mint adatfeldolgozó végzi, azonban az adatkezelő továbbra is az Adatkezelő/Szolgáltató MagNet Közösségi Ház Kft. marad.

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató honlapja úgynevezett sütiket használ a honlapunk felhasználóbarát optimalizálása érdekében. A sütik (angolul: cookies) olyan kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket a Vásárló/Felhasználó számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön, mint Vásárló/Felhasználó biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát a Vásárló/Felhasználó érdeklődési köréhez igazítják. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Vásárló/Felhasználó berendezésein, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét a Vásárló/Felhasználó bezárja.

 

Tájékoztatjuk a Vásárló/Felhasználót, hogy megtekintheti és kitörölheti a számítógépén és egyéb berendezésein tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján keresztül.

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató honlapjának lehívásával kezelt információk, adatok köre, és azok célja

 

Kezelt adatok köre (Adatkezelés célja)

 • a Vásárló/Felhasználó berendezésének IP-címe (az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező berendezésének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve),

 • a használat napja és időpontja (zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a szolgáltató és az ügyfelek, illetve a honlap egyéb látogatói között),

 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je (honlapunk kényelmes használatának és rendszerstabilitásnak biztosítása).

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató honlapjának használatával kezelt adatok adatkezelési jogalapja a Vásárló/Felhasználó önkéntes hozzájárulása (a GDPR 6 cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint), mivel a honlapunkat önkéntes akarat-elhatározása alapján tekintette meg.

 

A fentebb részletezett, kezelt adatok (berendezés IP-címe stb.) tekintetében harmadik fél felé adattovábbítás nem történik. Az adatok 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek.

 

3.4. Az Adatkezelő/Szolgáltató hírleveleinek, illetve promóciós leveleinek küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

A) A Vásárló/Felhasználónak lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevünkre a weboldalunkon. Amikor feliratkozik a hírlevélre a megadott adatok (az Ön e-mail-címe, családi- és utóneve) továbbításra kerülnek hozzánk. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amik nem hozzá tartoznak. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során, és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető.

 

A kezelt adatok köre, és azok célja

Kezelt adatok köre (Adatkezelés célja)

 • családi- és utónév (a közvetlen üzletszerzés)

 • E-mail cím (a közvetlen üzletszerzés)

Az adatkezelések jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6 cikk (1) a) pont szerint.

 

B) Ha a Vásárló/Felhasználó termékeket vásárol a honlapunkon, akkor a Adatkezelő/Szolgáltató jogos kereskedelmi, üzleti érdekeire tekintettel (a GDPR 6 cikk (1) f) pontja alapján) jogosult értesíteni Vásárló/Felhasználót „Hírlevél, promóciós levél” útján az Adatkezelő/Szolgáltató új termékeiről, akcióiról.

Az ilyen hírlevelek, promóciós levelek küldése ellen a Vásárló/Felhasználó bármikor tiltakozhat az Adatkezelő/Szolgáltatónál, vagy az adatfeldolgozónknál (Wix.com LTD) és megtilthatja a hírlevelek, promóciós levelek küldését, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésünket, amely igényt az Adatkezelő/Szolgáltató tiszteletben fog tartani.

Ezen kereskedelmi e-mail hírlevelek, promóciós levelek küldését is a Wix.com LTD (székhely: 40 Namal Tel Aviv, 6350671, Israel, Cg. VAT ID : EU442008451), mint adatfeldolgozó végzi, azonban az Adatkezelő/Szolgáltató továbbra is a szolgáltató MagNet Közösségi Ház Kft. marad.

Hírlevelek, promóciós levelek küldéséhez kapcsolódóan kezelt adatok köre, és azok célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

 • családi- és utónév (a közvetlen üzletszerzés)

 • E-mail cím (a közvetlen üzletszerzés)​

 

Az adatkezelések jogalapja az adatkezelő jogos üzleti, kereskedelmi érdeke (a GDPR 6 cikk (1) f) pont szerint.

 

Hozzáférésre jogosultak:

 

Vásárló/Felhasználó személyes adatait (e-mail cím, családi- és utónév) kizárólag az Adatkezelő/Szolgáltató munkatársai kezelhetik, ismerhetik meg. Személyes adatait az adatkezelő harmadik félnek nem adja át, kivéve a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozóként közreműködő Wix.com LTD (székhely: 40 Namal Tel Aviv, 6350671, Israel, Cg. VAT ID : EU442008451), amely cég a weboldalunk működtetéséről, hírleveleink kiküldéséről gondoskodik. Végezetül, továbbítanunk kell a személyes adatait bíróságok, nyomozó hatóságok részére, ha ez számunkra jogilag kötelező (vonatkozó törvények (Rtv., Nbtv.) ilyen rendelkezései, vagy bíróság végzése alapján).

 

Az adatkezelés időtartama:

 

Addig kezeljük és tároljuk a Vásárló/Felhasználó adatait (e-mail cím, családi- és utónév):

 1. amíg a Vásárló/Felhasználó az adatainak törlését nem kéri, vagy

 2. amíg a Vásárló/Felhasználó meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését

 3. ha a Vásárló/Felhasználó hosszabb ideig nem veszi igénybe szolgáltatásainkat, akkor adatait az utolsó szerződésünk teljesülésétől, míg hírlevél feliratkozása esetén a regisztrációjától számított öt év után automatikusan töröljük, mivel jogalap nélkül az Adatkezelő/Szolgáltató nem jogosult azok tárolására. A regisztrációs adatlap ismételt kitöltésével persze ezt követően is szívesen megküldjük a Vásárló/Felhasználó részére az ingyenes hírlevünket.

 

4. A Vásárló/Felhasználó személyes adataival kapcsolatos jogai és annak igényérvényesítése:

 

4.1. Az Adatkezelőhöz/Szolgáltatóhoz fordulhat

A Vásárló/Felhasználó tájékoztatást kérhet az Adatkezelő/Szolgáltató által róla tárolt és feldolgozott személyes adatairól, valamint a jelen „Adatvédelmi tájékoztatóban” foglaltakról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelőről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeiről stb.). A Vásárló/Felhasználó kérelmére - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően -, soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül a kezelt személyes adatok másolatát és a felsorolt információkat díjmentesen a Vásárló/Felhasználó rendelkezésére bocsátjuk elektronikus formában.

Vásárló/Felhasználó kérheti a hibás, vagy megváltozott személyes adatainak kijavítását. Kérelmének díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül az Adatkezelő/Szolgáltató eleget tesz, és erről a Vásárló/Felhasználót e-mail útján tájékoztatja.

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató a Vásárló/Felhasználó személyes adatát törli, ha azt a Vásárló/Felhasználó kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogellenes kezelése miatt elrendelte. A Vásárló/Felhasználó tehát bármikor kérheti az általunk róla tárolt és feldolgozott adatainak törlését, melynek az Adatkezelő/Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül eleget fog tenni, kivéve azon adatai vonatkozásában, melynek tárolását számunkra jogszabály írja elő (pl. a számviteli bizonylatok adatai).

A Vásárló/Felhasználó megtilthatja bármikor az Adatkezelő/Szolgáltatónak a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést (hírlevelek, promóciós levelek küldését).

A Vásárló/Felhasználó kérheti az általunk róla tárolt és feldolgozott adatok kezelésének korlátozását (például a személyes adatai pontosságának vitatása esetén, vagy GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint Vásárló/Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, hogy elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai a Vásárló/Felhasználó jogos indokaival szemben).

A Vásárló/Felhasználó élhet a tiltakozáshoz való jogával a GDPR 21. cikke alapján, ez az általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél (üzletszerzési célból történő adatkezelés) esetére. A GDPR értelmében az Adatkezelő/Szolgáltató csak abban az esetben köteles az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha a Vásárló/Felhasználó az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy a Vásárló/Felhasználó az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

Vásárló/Felhasználó kérheti az általa az Adatkezelő/Szolgáltató részére megadott személyes adatainak megadását „általánosan ismert, gépileg olvasható formátumban“. Ez lehetővé teszi, hogy a Vásárló/Felhasználó megkapja és újra felhasználja saját adatait saját céljaira a különböző szolgáltatások kapcsán (adathordozhatóságra vonatkozó jog). Így például ha a Vásárló/Felhasználó egy másik szolgáltató, kereskedő mellett dönt, ez lehetővé teszi saját adatainak egyszerű mozgatását, másolását és átvitelét az Adatkezelő/Szolgáltató IT rendszereinek és egy másik szolgáltató rendszere között biztonságos csatornákon keresztül, anélkül, hogy a felhasználhatóságot érintené.

A Vásárló/Felhasználó tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő/Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban (e-mail) tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Vásárló/Felhasználó az Adatkezelő/Szolgáltató így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Vásárló/Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

Ha a Vásárló/Felhasználó nem elégedett az Adatkezelő/Szolgáltató válaszával, eljárásával; vagy bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdése merülne fel, akkor segítségért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (honlap:www.naih.hu, cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu).

4.3. Bírósághoz fordulhat

Ha a Vásárló/Felhasználó úgy véli, hogy jogai sérültek akár bírósághoz is fordulhat. Az Adatkezelő/Szolgáltató elleni per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.